วันอาทิตย์ที่ 16 กันยายน พ.ศ. 2555

เพลงระบำกฤดาภินิหาร


เพลงระบำกฤดาภินิหาร
ประวัติที่มา
ระบำกฤดาภินิหาร เป็นระบำที่กรมศิลปากรสร้างสรรรค์ขึ้นใหม่ ในราว พ.ศ.๒๔๘๖             ใช้วงดุริยางค์สากลบรรเลง โดยมีพระเจนดุริยางค์เป็นผู้เรียบเรียงเสียงประสาน ด้วยต้องการให้             มีรูปแบบการแสดงที่แตกต่างไปจากระบำมาตรฐานที่ได้เคยแสดงมาและต้องการให้ทันสมัยเหมาสมกับสถานการณ์ในยุคนั้น
"การปรับปรุงการแสดงตอนนี้ มุ่งหมายให้เป็นละครรำ แต่ให้กระทัดรัดเหมาะสมแก่กาลสมัย จึงต้องปรับปรุงขึ้นทั้งท่ารำ ทำนองร้อง และเพลงดนตรี ดังจะเห็นได้จากท่ารำที่เป็นแบบแผนของนาฏศิลป์ไทยแท้ ๆ ระคนกับการใช้บทอย่างแนบเนียนกระฉับกระเฉง เข้ากับทำนองดนตรี และขับร้องสนิทสนม ส่วนเพลงร้อง และทำนองดนตรีก็เป็นเพลงไทยโบราณแท้ หากแต่นำมาปะติดปะต่อเข้ากันเป็นชุด เพื่อให้เหมาะสมกลมกลืนกับคำร้องและท่ารำ บทร้อง และทำนองเพลง ท่ารำและเพลงดนตรีในระบำชุดนี้จึงนับเป็นรำบำไทยที่พยายามปรับปรุงตัวเองให้ทันสมัยชุดหนึ่ง"
  การแสดงชุดนี้อยู่ในตอนท้ายเรื่องเกียรติศักดิ์ไทย (กรมศิลปากรได้ประพันธ์เป็นบทละครสร้างจากเหตุการณ์ทางประวัติศาสตร์ สมัยสมเด็จพระรามาธิบดีที่ ๒ ครองกรุงศรีอยุธยา) อันเป็นการร่ายรำของเหล่าเทวดานางฟ้า ที่ได้ทราบถึงความเจริญรุ่งเรืองบิ่งใหญ่ของชาติไทย จึงเกิดความปิติยินดีชื่นชมโสมนัส ต่างพากันมาอวยชัยให้พร ผู้แต่งบทร้องคือ นางสุดา บุษปฤกษ์ ผู้ประดิษฐ์ท่ารำคือ นางลมุล ยมะคุปต์ และนางศุภลักษณ์ ภัทรนาวิก (หม่อมครูด่วน) ผู้เชี่ยวชาญการสอนนาฏศิลป์ไทย กรมศิลปากร ด้วยความหมายอันเป็นมงคลของระบำชุดนี้ ต่อมาจึงนำออกแสดงในระบำชุดเอกเทศ มักใช้วงปี่พาทย์ไม้นวมในการบรรเลง แต่บางโอกาสก็คงใช้วงดุริยางค์สากลบรรเลงอยู่ การแสดงระบำชุดนี้ยังเป็นที่นิยมแสดงกันอย่างแพร่หลาย


บทร้อง เพลงกฤดาภิหิหาร
- ปี่พาทย์ทำเพลงรัวดึกดำบรรพ์ -
- ร้องเพลงครวญหา
                                ปราโมทย์แสน                                                     องค์อัปสรอมรแมนแดนสวรรค์
ยินกฤดาภินิหารมหัศจรรย์                                                เกียรติไทยลั่นลือเลื่องเรืองรูจี
ต่างเต็มตื้นชื่นชมโสมนัส                                                 โอษฐ์เอื้อนอรรถอวยพรสุนทรศรี
แจ้วจำเรียงเสียงเพลงสดุดี                                                 ดนตรีเรื่อยประโคมประโลมลาน
แล้วลีลาศเริงรำระบำร่าย                                                   กรกรีดกรายโปรยมาลีสีประสาน
พรมน้ำทิพย์ปรุงปนสุคนธาร                                           จักรวาลฉ่ำชื่นรื่นรมย์ครัน
- ปี่พาทย์ทำเพลงจีนรัว
เพลงระบำกฤดาภินิหาร
ผู้แต่ง : นายมานตรี  ตราโมท
หน้าทับ :
เพลงครวญหา
- - - -
- ซ - ด
- ร - ม
รดรม
- ฟ - ซ
- ลลล
- ดํ - ฟ
ซล
- - - -
- ลรด
- ล - ซ
- - - ฟ
- - - ม
- - รม
ซมรด
- ร
- - - -
- - - ฟ
ฟฟฟฟ
มรดร
มฟซล
- ด - ร
มรดล
- ซ
- - - -
- ซ - -
ฟมรซ
- ซ - -
ฟมรซ
- ร - ม
- ล - ซ
- ฟมร
- - - -
ดลซร
ซมรด
ทลซล
ทดรม
- ซ - ล
ดํลซม
- ร
- - - -
- - - ร
- - - ม
- - - ซ
- - - ล
- - - ซ
- - - รํ
มํรํดํล
กลับต้น
เพลงจีนรัว
- ดํดํดํ
- รํดํล
ดํลซม
- ซ - ล
- ดํดํดํ
มํรํดํล
ดํลซม
ซร
- ดํดํดํ
- รํดํล
ดํลซม
- ซ - ล
- ดํดํดํ
มํรํดํล
ดํลซม
ซร
- ดรม
รมซร
มรดล
- ซ - ล
- - ซล
ซล - -
ซดรม
รม - -
- - รม
รม - -
รมซล
- ซ - ล
- - ซล
ซล - -


กลับต้น

- ลลล
- ซ - ล
รรรร
- ด - ร
- ม - ซ
- ม - ร
- ม - ร
- ด
- ม
- - - ด
- - - ล
- ซ - -
- ล - ซ
- ม - ซ
- ลดล
- ซ - ม
- ซ
- ซ - -
- ฟมร
- ท - ร
- ม - ซ
- ดรม
- ซ - ล
- ซ - ฟ
- ม
- - - ร
- รรร
- มซร
มรดล
กลับต้น
- ซ - ล
- ด - ร
- ด - ร
- ม - ร
- ม - ซ
- ฟมร
- ม - -
รด - ร
- ม
เพลงจีนเร็ว
- รมร
- รมร
- รมร
- รมร
ซรมร
ดรมร
ซรมร
ดรมร
ซรมร
ดรมร
ซรมร
ดรมร
ดรมร
ดรมร
ดรมด
รมฟซ
- ซลซ
- ซลซ
- ซลซ
- ซลซ
ดํซลซ
ฟซลซ
ดํซลซ
ฟซลซ
ดํซลซ
ฟซลซ
ดํซลซ
ฟซลซ
ฟซลซ
ฟซลซ
ทซลท
มลซม
ซรซม
ซรซม
ซรซม
ซรซม
ซดมร
ซดมร
ซดมร
ซดมร
ลงจบ
- รมร
- รมร
- รมร
- รมร
- - มร
มรมร
มรมร
- ม - ร

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น