วันอาทิตย์ที่ 16 กันยายน พ.ศ. 2555

เพลงตับจูล่ง


เพลงตับจูล่ง
ประวัติที่มา
                เพลงตับ  ประเภทเพลงตับเรื่อง  สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ  เจ้าฟ้ากรมพระยานริศรานุวัดติวงศ์   ทรงพระนิพนธ์เพื่อบรรเลงและขับร้องประกอบรูปภาพในเรื่องสามก๊ก  ตอนเล่าปี่แตกทัพโจโฉประกอบด้วยเพลงเลาะเถ่า ( ตอนต้น )  จีนรัว  จีนฮ่อแห่  จีนครวญ  เกริ่นจีน  เลาะเถ่า  ( ตอนปลาย )  โอดจีน  จีนฮูหยิน  จีนเสียผี  จีนขิมเล็ก  และจีนช้วน
บทร้อง เพลงตับจูล่ง
ร้องเกริ่น
                                บัดนั้น                                                    จูล่งด้นค้นหาเมียเล่าปี่
                พอพบนางพลางโจนจากพาชี                          เข้าไปน้อมเกศีแล้วโศกา
ร้องจีนฮูหยิน
                                เมื่อนั้น                                                  บีฮูหยินอุ้มอาเต๊าเศร้าสีหน้า
                พอเหลือบเห็นจูล่งตรงเข้ามา                           นางดีใจจึงว่าไปทันใด
                ข้าถูกแทงด้วยทวนที่ตรงขา                               เจ็บหนักหนาหนีต่อไปไม่ได้
                ข้าศึกไล่อ้อมล้อมเอาไว้                                      นึกว่าลูกคงประลัยเศร้าใจคอ
                เจ้าตามมาได้ปะเป็นบุญหนัก                           จงรีบเอาลูกรักไปส่งพ่อ
                ตัวเราตายก็ช่างอย่ารั้งรอ                                    พลางส่งลูกน้อยหน่อให้ทันที


ร้องจีนเสียผี
                                บัดนั้น                                                    จูล่งจะรับก็หาไม่
                ตอบว่ายากเพียงนี้มิเป็นไร                                ข้าจะช่วยแก้ไขในบัดนี้
                เสียงข้าศึกใกล้นักอย่าชักช้า                              เชิญอุ้มบุตรขึ้นม้าขมันขมี
                ข้าจะเดินรบฝ่านำพาชี                                       พาแหกหมู่ไพรีหนีออกไป
ร้องจีนขิมเล็ก
                                เมื่อนั้น                                                  ฮูหยินตอบวาจาหาช้าไม่
                จะเดินดินสู้ศึกนึกเอาชัย                                    ลูกข้าคงบรรลัยเจ้าไม่รัก
                ตัวข้าเจ็บจวนจะสิ้นใจ                                        อย่าอาลัยเป็นห่วงหน่วงหนัก
                ว่าพลางวางอาเต๊าไว้ต่อพักตร์                           นงลักษณ์โจนบ่อมรณา
ร้องจีนช้วน
                                บัดนั้น                                                    จูล่งเสียใจจนมืดหน้า
                กวาดเถ้าถมบ่อไม่รอช้า                                      อุ้มอาเต๊าขึ้นม้าฝ่าฟันไป
                รับรองป้องปัดอุดตลุด                                        มิให้อาวุธถูกตัวได้
                ม้าดีฝีเท้าว่องไว                                                   ทางหนีทีไล่ก็ชำนาญ
                เผ่นโบนโจนไปในที่รบ                                     ไม่หลีกหลบโยธาล้วนกล้าหาญ
                จูล่งโรมรันประจันบาน                                     ควบม้าพาผ่นหนีไป                           

เพลงตับจูล่ง
ผู้แต่ง : สมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระยานริศรานุวัดติวงศ์
หน้าทับ :

เพลงโอดจีน
- - - ซ
ลซลซ
- - - ร
มรมร
- - - ลฺ
ดฺลฺดฺลฺ
- ดฺ - รฺ
- มฺดฺร
- - - ซ
มรมซ
มรมซ
ล - ดร
- - - ล
ซลดร
- - - ม
รมดร
- - - ซ
ลซลฟ
ซฟซม
ฟมฟร
- - - ซ
ลซลฟ
ซฟซม
ฟมฟร
- - - ม
- ซ - -
- ล
- ม - ด

เพลงจีนฮูหยิน
- - -ท
- - - ล
- - - ท
- - - ล
- - - -
- ท - ร
- ซ - ล
- - - -
ซลดร
มรดล
- ด - -
-ทลซ-ม
- - - -
- รฺ - ร
มรดล
- ด
- - - -
- มฺ - ม
- - รม
- ซ - ร
- มซร
มรดล
ซมซล
- ด
- - - ซ
- - - ร
- - - ม
- - - ร
- - - ฟ
- - - ม
รดรม
- - - -
- ซฺ - ซ
- - - ล
- - ซม
รม - ซ
- - - -
- ม - ร
ดรมซ
- - - -
- - - ร
- - - ฟ
- - - ม
- - - -
- ร - -
- ฟ - ม
- - - -
- มซร
- - - ม
- - รด
- ร
- - - -
- - ลล
- - - ด
- - รม
- ซ
- - - ท
- - ลซ
- ล
- - - -
รรรร
- ม - ร
- ด - ท
- ล
- - - ล
- - ดซ
- ล - -
- ด - ร

เพลงจีนเสียผี
- - - -
- - - ร
มรมล
- ด - ร
- - - -
- - - ร
มรมล
- ด
- - - -
ซดรม
ซลซม
- ร - ด
- - - -
ซดรม
ซลซม
- ร
- - - -
ซดรม
ซมซร
- ม - ซ
- - - ฟ
- - - ม
- ร - ด
- - - -
- - - -
- - - ซ
- - มร
ดรมซ
- - - -
- - - ซ
- - มร
ดรมซ
- - - -
ซดรม
ซลซม
- ร - ด
- - - -
ซดรม
ซลซม
- ร
- - - -
ซดรม
ซมซร
- ม - ซ
- - - ฟ
- - - ม
- ร - ด
- - - -

เพลงจีนขิมเล็ก
ท่อน ๑
- - - ซ
- ซซซ
ลซทซ
- ล - ด
- มรด
- ล - ซ
- มมม
ซล
ซลซม
ซมรด
- ดฺ
ซดรม
ซลซม
ซมรด
ลลซล
ดมรด
กลับต้น


ท่อน ๒
- - - ด
- ดดด
มมซร
มรดล
ดลดซ
- ล - ด
ลลซล
ดมรด
กลับต้น
ท่อน ๓
- - - -
ซลซด
- - รม
รมซร
- - - -
ซลซด
- ดรม
รมซร
- มซร
มรดล
ดลดซ
- ล - ด
- มรด
- ล - ซ
- มมม
ซล
ซลซม
ซมรด
- ดฺ
ซดรม
ซลซม
ซมรด
ลลซล
ดมรด
กลับต้น
เพลงจีนช้วน
ท่อน ๑
- - - -
- ร - -
- - มร
- ม - ซ
- - ลท
- ร - ล
ทลซม
รม
- - - -
- ม - ร
- ม
- ฟ - ม
- - ซม
- ร - ด
- ล - -
ซลดร
กลับต้น

ท่อน ๒
- - - -
- ลฺ - ด
- ลฺ
รม - ร
- - - -
- ลฺ - ด
- ลฺ - ด
รม
- มซร
มรดล
- ซฺ ลฺ
- - - -
ซฺมฺซฺลฺ
- ดฺ - รฺ
- ซ - ม
- ร
- - - ท
- - - ล
- - - -
- ซ - ฟ
- - - -
- ซ - ล
ดํรํดํล
- ซ
- - ซล
ซฟมร
- - - ซ
- - - ม
- - รด
- ล - ร
- - - -
- ม
กลับต้น
เพลงจีนฮ่อแฮ่
ท่อน ๑
- - - -
- รมซ
- ลดซ
ดล - ซ
ดลซม
ซมรด
ซซลซ
ฟมรด
- รมด
- รมร
- ลซล
ซมซล
ซลดร
มซมร
มรดล
รดลซ
ซ -
- มซล
- ด - -
รม - ด
กลับต้น
ท่อน ๒
- รมร
มซลซ
( - ซลซ
ลดรด )
- รมร
มซลซ
(  - ซลซ
ลดรด )
ดซดล
ดซดล
ดซดล
ซมรด
ซซลซ
ฟมรด
- รมด
- รมร
- ลซล
ซมซล
ซลดร
มซรม
มรดลกลับต้น
รดลซ
- ม - ซ
มซลด
รม - ด

ลงจบ
- รดล
- ซ - ม
- ซลด
- ล - ซ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น